Make your own free website on Tripod.com

 

 ORSZÁGOS MÛEMLÉKVÉDELMI HIVATAL

 Budapest, Táncsics Mihály u. 1.

 Levélcím: Budapest 1. Postafiók 6.

 Telefon: 356-9722

 NEMZETKÖZI EGYÜTTMÛKÖDÉSI OSZTÁLY

 Tel/Fax: 21 2-24-51

"Renaissance" Alapítvány
Gyergyószentmiklós
Czimbalmas Tivadar
elnök

Tárgy: pályázat szabadtéri múzeum létesítésére Gyergyószentmiklóson

Tisztelt Elnök Úr!

A magyar népi építõkultúra gyorsan fogyó és pusztuló emlékeinek megõrzése alapvetõ fontosságú feladat. A népi építészet és a hozzá tartozó tárgyak, berendezések megmentése és megõrzése az utókornak kötelesség, a magyarság kultúrájának fenntartása érdekében.
A "Renaissance" Alapítvány által felvállalt nemes feladat ezt a célt szolgálja. Ezért a gyergyószentmiklósi szabadtéri néprajzi múzeum létesítésének támogatását messzemenõen figyelmébe ajánljuk minden szervezetnek és alapítványnak. Az Országos Mûemlékvédelmi Hivatal maga is - lehetõségei szerint - nyújt szakmai és egyéb támogatást a cél megvalósítása érdekében.
Bízunk abban, hogy ez a kezdeményezés más erdélyi régióban is követõkre talál.

Budapest, 1999. január 27.

Pintér Tamás
osztályvezetõ

 

 

 

 

 

 

Ajánlólevél a Renaissance
alapítvány vállalkozásához

Alulírott Pál Árpád Gyergyószentmiklós város polgármestere, a magam, valamint az általam vezetett hivatal szakembergárdája, bizalommal ajánljuk figyelmükbe a Renaissance alapítványt és annak elnökét.
Czimbalmas Tivadart (Fogarassy Mihály 3 sz) városunk polgárát már az alapítvány létrehozása elött is hasonló természetû tevékenységei révén ismerjük.
Örvendetes, hogy napjaink elanyagiasodott világában még vannak városunknak olyan polgárai akik gondolnak örökségeink átmentésére.
A magunk részérõl az alapítvány által felvázolt tervekkel teljes egészében egyetértünk és a kivitelezés folyamán segíteni fogjuk a vállalkozást, hisz az siker esetén Gyergyószentmiklós hírnevét öregbíti.

Gyergyószentmiklós, 1999 január 9

Pál Árpád
Polgármester

 

 

 

 

 

 

Ajánlólevél
egy szabadtéri múzeum létesítéséhez


Alulírott Garda Dezsõ, a történelemtudományok nagydoktora, RMDSz parlamenti képviselõ, ajánlom az Önök figyelmébe Czimbalmas Tivadart, volt tanítványomat. Tanulmányai során intenzív érdeklõdést mutatott a történelemtudományok iránt, s jelentõs eredményeket ért el irányításom alatt a vidék néprajzi kutatásában.

A néprajz iránti érdeklõdése tanulmányai befejezése után sem lankadt, sõt sikerült elméleti tudását hasznosítania városunk területén. Nevéhez fûzõdik az Arany János utcai keresztfa felújítása, valamint egy emléktábla elhelyezése a Szent Anna kápolna homlokzatán, mindkettõ saját költségén.

Mostani vállalkozását igen magasztos küldetésként nem csak nagyra tartom, hanem lehetõségünkhöz mérten támogatni is szándékozom.

Garda Dezsõ

 

 

 

 

 

 

 GYERGYÓI FÕESPERESI KERÜLET
 RO-4200 Gyergyószentmiklós Márton Áron u. 9. Tel.: 00-40-66-161385 Fax: 00-40-66-164384


Szám: 57/1998.

AJÁNLÓ SOROK

Alulírott Hajdó István, a gyergyói kerület fõesperese és Gyergyószentmiklós egyházközösség plébánosa bizalommal ajánlom, hogy CZIMBALMAS TIVADAR egyházközösségünk elkötelezett híve, aki lakik Gyergyószentmiklós, Fogarassy Mihály utca 3. sz. alatt, hogy igen nemes és céltudatos tervében segítõkre találjon. A magyarság a világ népeivel együtt nemsokára átlépi a harmadik évezred küszöbét és majd lesznek akik kiértékelik, hogy a múltunkból mit mentettünk át az utókornak.
Egyházközösségünk már át is lépett, amikor területet ajánlott fel, hogy amint lehetségessé teszi az anyagi út, az örökségeket lehessen áttelepíteni és védelembe helyezni.
A „Segélykiáltás" sorai a Jeremiási siralom, mai siralmaink közé tartozik „Mások bírják földjeinket, házunkat idegenek…" és nekünk nem szabad a siralom világában megmaradnunk, hane cselekednünk kell és ehhez kérem, hogy akik tudják testvérünket segítsék. Mily kevesen vannak fiataljaink közt, akik nemes szándékokat tûznek ki célul, adja a Gondviselés, hogy egyre töb legyen a célkitûzõ, segítõ és az örökségmentõ.
Támogatóinkat imába zárja

Gyergyószentmiklós 1998 december 6 Szent Miklós püspök napján

Hajdó István
fõesperes plébános

 

 

 

 

 

 

Makona
Építész Tervezõ és Vállalkozó Kft.
1034 Budapest, Kecske utca 25. Telefon: 3881-701

Ajánló levél

Czimbalmas Tivadar Gyergyószentmiklós mellett a Katolikus Egyház által adományozott területen élõ falumúzeumot épít. Kis pénzekkel, tûzifa áron már tizenkét házat vett meg, hármat elõlegezett. Tevékenységét az Országépítõ Alapítvány támogatja.
Lehet, hogy az utolsó történelmi pillanatban teszi ezeket.
Minden olyan szervezetnek, alapítványnak jóindulatú támogatására ajánlom Czimbalmas Tivadart és alapítványát, aki a magyar történelem értékeit védi.

Makovecz Imre
az Országépítõ Alapítvány elnöke